Computer Consultancy Steenbergen

Verzorgt priv computercursussen voor senioren in Zuid Holland, W-Brabant en Zeeland

Gemeente Tholen

Algemene voorwaarden

Onze algemene voorwaarden:

 

De inschrijving geschiedt door middel van het inschrijfformulier welke bij het intake gesprek met u besproken wordt en vooruit betaling van 10 euro inschrijfgeld. Dit formulier en het inschrijfgeld dient vr aanvang van de cursus bij ons binnen te zijn.

Door inschrijving verbindt men zich tot het volgen van de cursussen die vermeld staan op het inschrijfformulier. Het totale lesgeld wordt echter verdeeld over het aantal te volgen lesblokken van 2 uur en u dient na elk lesblok contant aan de docent te betalen. U betaald dus niets vooruit (behalve het inschrijfgeld) maar altijd achteraf.

 

De lessen kunnen bij bijzondere omstandigheden ziekte of verzuim- wel op een later tijdstip worden ingehaald, mits men dit regelt binnen de termijn die voor de cursus is gesteld om deze te voltooien.

Alleen in zeer bijzondere gevallen kan er gestart worden na een mondeling akkoord. Deze mondelinge afspraak (dit akkoord) is dan bindend.

Voor alle individuele cursussen geldt dat de cursist de lessen a) binnen een bepaalde periode dient te voltooien en b) voor iedere cursus een maximum aantal lessen geldt. Het maximum aantal lessen is gelijk aan het maximale aantal weken en/of lesblokken. De termijn gaat in vanaf de werkelijke startdatum. De startdatum moet uiterlijk vier weken na de vermelde dagtekening op het inschrijfformulier plaatsvinden.

U kan maximaal 3 afspraken per week maken (3 lesblokken van 2 uur elk).

Eventuele afwijkingen kunnen alleen in overleg met de directie en onder bijzondere omstandigheden plaatsvinden.

 

Indien de cursist niet op een afgesproken les aanwezig kan zijn moet dit uiterlijk 24 uur van te voren worden doorgemeld. Indien men niet of te laat afbelt wordt 15,00 in rekening gebracht. De eerste keer wordt een waarschuwing afgegeven.

 

Het instituut houdt zich het recht voor een cursist voor een bepaalde cursus te weigeren als tijdens de 1e of 2e les blijkt dat hij of zij te weinig voorkennis heeft deze cursus te volgen. Er zal in dat geval voor een vervangende cursus worden gezorgd.

 

De cursusprijzen zijn inclusief BTW, tenzij uitdrukkelijk anders vermeld.

Boeken blijven eigendom van het instituut en worden gedurende de cursus in bruikleen gegeven. De cursist kan echter tijdens of na de totale cursusduur de boeken van het instituut kopen tegen de geldende winkeltarieven welke vermeld worden in het inschrijfformulier.

 

Het instituut houdt het recht voor een les niet te laten doorgaan bij te weinig deelname m.b.t. cursussen die gegeven worden in groepsverband.

Voor eventuele schade die daaruit voor de cursist voortvloeit zijn wij niet aansprakelijk. Deze les kan op een later tijdstip altijd worden ingehaald.

Certificaten worden alleen afgegeven bij een volledige afronding van de cursus en het cursus type, waarvan het resultaat voldoende is.

 

Bij wanbetaling komen alle kosten, zowel renteverlies, incassokosten, gerechtelijke als buitengerechtelijke kosten voor rekening van de cursist.

 

Voor particulieren:
Alle betalingen geschieden contant.
Betalingscondities:
Inschrijfgeld te voldoen Vr de vermelde startdatum op het inschrijvingsformulier.

Lesgeld contant aan de docent te voldoen na elk lesblok van 2 uur.


Indien hieraan niet is voldaan kan de toegang tot de cursus geweigerd worden waarbij wij onverminderd het recht voorbehouden om alsnog het verschuldigde bedrag te vorderen.

 

Voor bedrijven:
Betaling geschiedt via factuur
Betalingscondities:
Betalingen binnen 14 dagen na factuurdatum

Voor bedrijven en particulieren:
Bij het ontbreken van een startdatum op uw inschrijfformulier dient de betaling in ieder geval te geschieden binnen n maand na dagtekening of binnen n maand na de daadwerkelijke start van de cursus.